Κατασκευή Δικτύων Οπτικών Ινών

Κατασκευή Δικτύων Οπτικών Ινών

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων Οπτικών Ινών, πολύτροπων ή μονότροπων, με καλώδια απευθείας ενταφιασμού ή και εντός σωλήνων PVC. Μετά το πέρας της εγκατάστασης των καλωδίων Ο.Ι. διενεργούνται οι τερματισμοί, οι μετρήσεις και η πιστοποίηση του δικτύου.