Εξοπλισμός

Ειδικό Όχημα Μετρήσεων

Η εταιρεία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ειδικό όχημα εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων και δοκιμών καλωδίων. Το ειδικό όχημα συγκεντρώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες για τον γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των καλωδίων, τον εντοπισμό των σφαλμάτων και τις δοκιμές των καλωδίων.

Δοκιμές και εντοπισμός σφαλμάτων καλωδίων

To Surgeflex 32 είναι ένα φορητό σύστημα δοκιμής και εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης. Αποτελείται από ένα ανακλασίμετρο (Teleflex SX) και μια γεννήτρια (SPG 32). Το σύστημα προσφέρει γρήγορο εντοπισμό σφαλμάτων με την τεχνολογία Teleflex SX, υψηλή έγχυση ισχύος για τον αποτελεσματικό σημειακό εντοπισμό, και τρεις δοκιμές προεντοπισμού σφαλμάτων οι οποίες είναι :

  • Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο της ανάκλασης – Μέθοδος ARM (Arc Reflection Method).
  • Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο DECAY (Παλμών τάσης).
  • Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο ICE (Παλμών Ρεύματος).

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα της παρουσίασης και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων.

Ακόμα, η εταιρεία διαθέτει το SHEATH FAULT LOCATOR MVG 5 το οποίο περιλαμβάνει ένα κύκλωμα γέφυρας και το SHEATH FAULT LOCATOR ESG 80-2 το οποίο περιλαμβάνει ένα υψηλής ευαισθησίας γαλβανόμετρο. Τα όργανα αυτά είναι κατάλληλα για τον προ-εντοπισμό των σφαλμάτων του μανδύα.

Σημειακός Εντοπισμός

Αμέσως μετά τον προεντοπισμό του σφάλματος πραγματοποιείται ο σημειακός εντοπισμός σφάλματος. Η εκφόρτιση της κρουστικής γεννήτριας στο σημείο του σφάλματος προκαλεί έναν σύντομο έντονο ήχο σε αυτό το σημείο. Αυτός ο ήχος μπορεί να ανιχνευθεί με ένα σεισμικό μικρόφωνο. Ταυτόχρονα το ρεύμα του εκφορτιζόμενου παλμού παράγει δυνατό μαγνητικό παλμό γύρω από το καλώδιο που μπορεί να ανιχνευθεί με ένα επαγωγικό πηνίο. Η εταιρεία μας διαθέτει το DigiPHONE+ και το ESG NT , δυο κατάλληλα όργανα για την κατάδειξη του πραγματικού σημείου του σφάλματος του καλωδίου.

Δοκιμές καλωδίων VLF, PD και tanDelta

Η εξέταση κατά την παράδοση νέων εγκατεστημένων γραμμών απαιτεί τον κατάλληλο έλεγχο των καλωδίων. Ο εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία επιτρέπει να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές των καλωδίων, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα. Οι δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι έλεγχος με Συνεχή Τάση, έλεγχος με εναλλασσόμενη τάση 0.1Hz- Very Low Frequency (VLF) με τετραγωνική κυματομορφή κλίσης 50Hz και με ημιτονοειδή κυματομορφή, έλεγχος δοκιμής tanδ, έλεγχος με τη μέθοδο των μερικών εκκενώσεων – Partial Discharge (PD).

Το TDS NT προσφέρει δύο κυματομορφές τάσης, την VLF 0,1 Hz και την Damped AC τάση οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της κλίσης 50 Hz.  H Damped AC (DAC) έχει αποδειχθεί ότι είναι η κατάλληλη κυματομορφή τάσης για τον μη-καταστρεπτικό έλεγχο των μερικών εκκενώσεων- PD. To TDS NT επιτρέπει τo live PD mapping και την άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει το VLF sine wave 45kV το οποίο εκτός από την DC και την ημιτονοειδή VLF προσφέρει και τη δοκιμή tanDelta, επεκτείνοντας τις δυνατότητες αξιολόγησης της κατάστασης του καλωδίου

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Η εταιρεία διαθέτει φορητό εξοπλισμό για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης-C.A 6470N TERCA 3-CHAUVIN ARNOUX, για την καταγραφή της θερμοκρασίας-C.A 1950  DiaCAm 2CHAUVIN ARNOUX και τις δοκιμές ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών ηλεκτορονόμων -PTE-100-C Pro(SMC). Συγκεκριμένα το όργανο PTE-100-C Pro είναι κατάλληλο για, τη μονοφασική δοκιμή AC και DC ηλεκτρονόμων προστασίας ρεύματος ή τάση, τη δοκιμή MCBs με δύο ή περισσότερους πόλους, την ανάλυση κορεσμού των μετασχηματιστών ρεύματος, τη δοκιμή κατευθυντικού ηλεκτρονόμου, τη δοκιμή ηλεκτρονόμων συγχρονισμού, τη δοκιμή επαναοπλισμού ηλεκτρονόμου, τη διαφορική και τριφασική δοκιμή ηλεκτρονόμου όταν συνδυαστεί με μονάδες PTE.

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει το όργανο MPI-250, ένα πολυόργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγαταστάσεων σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο HD 384

Μετρήσεις Ποιότητας Δικτύου

Για την καταγραφή και την αξιολόγηση της ποιότητας των ηλεκτρικών δικτύων, η εταιρεία διαθέτει το  C.A 8336  της CHAUVIN ARNOUX, ένα όργανο κατάλληλο να καταγράφει τις μεταβολές διαφόρων παραμέτρων (RMS τιμές τάσης και ρεύματος, DC συνιστώσα, συχνότητα, συντελεστή αρμονικής παραμόρφωσης, ενεργό, άεργο και φαινόμενη ισχύ, συντελεστή αρμονικών απωλειών κλπ) των ηλεκτρικών δικτύων με την πάροδο του χρόνου.