Κατασκευές

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει έργα :

Α. ‘με το κλειδί στο χέρι’, δηλαδή την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή του συνόλου του έργου ως την τελική αποπεράτωση και την θέση σε λειτουργία.

Β. τμήματα του έργου ή μόνο εργολαβικά βάση των μελετών και των υλικών που θα μας παραδοθούν από τον κύριο του έργου.

Την κατασκευή των έργων αναλαμβάνει το άψογα καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων μηχανικών και εργοδηγών.

I. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ διασύνδεσης είτε ανεμογεννητριών, είτε φωτοβολταϊκών εσωτερικά των έργων καθώς και εξωτερικές γραμμές διασύνδεσης με τον αντίστοιχο υποσταθμό του έργου ή το σύστημα . Το υπόγειο δίκτυο μπορεί περιλαμβάνει καλώδια χαλκού ή αλουμινίου διαφόρων διατομών, μεχρι και 1000mm2, αγωγούς χαλκού για την γείωση και καλώδια οπτικών ινών.

Για την κατασκευή των υπογείων δικτύων η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα , εξοπλισμό και ειδικά «καλωδιακά» γερανοφόρα φορτηγά παντός εδάφους εξοπλισμένα με υδραυλικές εκτυλίκτριες.

Σε ακραίες περιπτώσεις και όταν απαιτείτε από την φύση του έργου , η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει δίκτυα σε πολύ δύσκολες τοπογραφίες με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων , κατάλληλων για την εγκατάσταση καλωδίων.

II. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή εναερίων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , με αγωγούς από 16 ως 95 mm2 ΑCSR , μονού ή και διπλού κυκλώματος.

III. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων οπτικών Ινών , πολύτροπων ή μονότροπων , με καλώδια απευθείας ενταφιασμού ή και εντός σωλήνων PVC. Μετά το πέρας εγκατάστασης των καλωδίων Ο.Ι. γίνονται οι τερματισμοί , οι μετρήσεις και η πιστοποίηση του δικτύου.

IV. Έμπειροι τεχνικοί της εταιρίας είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κάθε τερματισμό , σύνδεση ή μουφάρισμα σε καλώδια Μ.Τ. , εγκαταστάσεις πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ σε υπαίθριους υποσταθμούς, σε κτήρια υποσταθμών και εντός ανεμογεννητριών.

V. Η εταιρεία αναλαμβάνει την συντήρηση δικτύων Μ.Τ. και αποκατάσταση βλαβών σε Α/Π μετά την έναρξη λειτουργίας τους σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα.

VI. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων ελέγχου και υπαίθριων υποσταθμών Μ.Τ.

VII. Η εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή Φωτοβολταϊκών πάρκων.