Υπηρεσίες

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ, διασύνδεσης είτε ανεμογεννητριών, είτε φωτοβολταϊκών εσωτερικά των έργων καθώς και εξωτερικές γραμμές διασύνδεσης με τον αντίστοιχο υποσταθμό του έργου ή το σύστημα. Το υπόγειο δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει καλώδια χαλκού ή αλουμινίου διαφόρων διατομών,  μέχρι 1000mm2 , αγωγούς χαλκού για την γείωση και καλώδια οπτικών ινών. Επιπλέον οι τεχνικοί μας μπορούν να πραγματοποιήσουν κάθε τερματισμό, σύνδεση ή μουφάρισμα σε καλώδια Μ.Τ.

Για την κατασκευή των υπογείων δικτύων η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα, εξοπλισμό και ειδικά «καλωδιακά» γερανοφόρα φορτηγά, παντός εδάφους, εξοπλισμένα με υδραυλικές εκτυλίκτριες. Όταν απαιτείται από την φύση του έργου, η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει δίκτυα, ακόμη και σε πολύ δύσκολες τοπογραφίες, με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων, κατάλληλων για την εγκατάσταση καλωδίων.

 

Οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν την προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και  είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν  εγκαταστάσεις πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ σε υπαίθριους υποσταθμούς, σε κτήρια υποσταθμών και εντός ανεμογεννητριών. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτός απο την κατασκευή οποιουδήποτε Η/Μ έργου και την συντήρηση και την επισκευή του. H εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Μ/Σ και πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (ΗΖ), συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS), συστημάτων γείωσης (θεμελιακή, αντικεραυνική, περιμετρική) και πραγματοποιεί τακτικές συντηρήσεις σε υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης, σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και σε δημόσια κτήρια.

Η εταιρεία με τη χρήση των πιο προηγμένων οργάνων, διασφαλίζει τόσο την ακριβή διάγνωση των κρίσιμων σημείων και των σφαλμάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όσο και την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Περαιτέρω και έχοντας ως γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους των πελατών της, η εταιρεία μας προάγει τον προληπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με ετήσιες συμβάσεις μετρήσεων, συντήρησης και επισκευής βλαβών, με σκοπό την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα παρέχει :

 • Ηλεκτρικό Έλεγχο και Ασφάλεια : ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια των προσώπων, όσο και την προστασία των συσκευών, επιπλέον προλαμβάνουν τα σφάλματα που πάντα κοστίζουν ακριβά.
 • Εντοπισμό Σφαλμάτων Καλωδίων : Ο εντοπισμός των σφαλμάτων των καλωδίων αποτελεί τη σημαντικότερη εργασία που πραγματοποιείται επί των γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύτητα και η ακρίβεια αυτής της εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί τα σφάλματα των καλωδίων προκαλούν διακοπές τροφοδότησης, οι οποίες κοστίζουν τόσο στον καταναλωτή όσο και στον πάροχο. Ο προηγμένος εξοπλισμός της εταιρίας  προσφέρει μεθόδους προεντοπισμού και την ακρίβεια του σημειακού εντοπισμού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο γρήγορος και ακριβής εντοπισμός των σφαλμάτων και η άμεση αποκατάστασή τους.
 • Έλεγχο και Δοκιμή Καλωδίων:  Η εταιρία πραγματοποιεί δοκιμές καλωδίων ώστε να εκμηδενιστεί η περίπτωση εκδήλωσης βλάβης, με τον έλεγχο της ποιότητας των καλωδίων τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την επισκευή τους, αλλά και με την διάγνωση της πιθανότητας τυχόν βλάβης σε μελλοντική χρήση.

Οι δοκιμές στα καλώδια γίνονται για να ελεγχθεί η κατάστασή τους, να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση εκδήλωσης βλάβης και να ελεγχθεί το κατά πόσο μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μελλοντική χρήση. Ο ιδιόκτητος  εξοπλισμός προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τις δοκιμές και τον έλεγχο των καλωδίων που προβλέπονται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Οι δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι :

 1. Έλεγχος με Συνεχή Τάση.
 2. Έλεγχος tanδ.
 3. Έλεγχος με εναλλασσόμενη τάση 0.1Hz- Very Low Frequency (VLF).
 4. Έλεγχος με τη μέθοδο των μερικών εκκενώσεων – Partial Discharge(PD).

Ο προηγμένος εξοπλισμός της εταιρείας  προσφέρει τις εξής  κυματομορφές τάσης για την  πραγματοποίηση των δοκιμών: την VLF 0,1 Hz και την Damped AC τάση, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της κλίσης 50 Hz(Cosine Rectangular -CR).  H Damped AC (DAC) έχει αποδειχθεί ότι είναι η κατάλληλη κυματομορφή τάσης για τον μη-καταστρεπτικό έλεγχο των μερικών εκκενώσεων- PD. Επιπλέον προσφέρει και την ημιτονοειδή κυμταομορφή 0.1 Hz για την πραγματοποίηση της VLF δοκιμής. Τέλος πραγματοποιούνται δοκιμές με χρήση της DC τάσης και η δοκιμή tanδ.

                

Τα φορητά όργανα που διαθέτει η εταιρεία μας με τις καινοτόμες σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις που οδηγούν στη μέγιστη αποδοτικότητα. Ο γρήγορος και ακριβής εντοπισμός των σφαλμάτων των υπόγειων δικτύων Χ.Τ και Μ.Τ. επιτυγχάνεται με την πολυπλοκότητα των μεθόδων προεντοπισμού και την ακρίβεια του σημειακού εντοπισμού.

 • Προεντοπισμό των βλαβών: Ο εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία επιτρέπει τον προεντοπισμό των σφαλμάτων με τη μέτρηση της ανάκλασης. Ένας υψίσυχνος παλμός διαχέεται στο καλώδιο και καθώς η σύνθετη αντίσταση του καλωδίου μεταβάλλεται στο εσωτερικό του, επηρεάζει την ανάκλαση του παλμού. Ανακλάσεις του παλμού προκαλούνται απο σφάλματα, τους συνδέσμους, την αλλαγή τύπου καλωδίου ή άλλες αιτίες μεταβολής της σύνθετης αντίστασης. Το πλάτος της ανάκλασης εξαρτάται από το βαθμό αλλαγής της σύνθετης αντίστασης. Ο εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι εξής τρεις δοκιμές προεντοπισμού σφαλμάτων:
 1. Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο της ανάκλασης – Μέθοδος ARM (ArcReflectionMethod) : Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό σφαλμάτων υψηλής αντίστασης, τα οποία εμφανίζονται από την τάση λειτουργίας και άνω, με μέτρηση της ανάκλασης χωρίς να αλλάζουν η να επιβαρύνουν το σφάλμα.  Το ανακλασίμετρο (Τeleflex) οπτικοποιεί τη θέση του σφάλματος.
 2. Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο DECAY (Παλμών τάσης): Το καλώδιο φορτίζεται με συνεχή τάση έως την τάση εκδήλωσης του σφάλματος. Τη στιγμή της εκδήλωσης παράγεται μια υψίσυχνη αλματώσης ανύψωση τάσης η οποία διαχέεται ως πολλαπλά ανακλούμενος παροδικός παλμός μεταξύ της γεννήτριας και του σφάλματος και του άλλου άκρου του καλωδίου. Σε αυτή τη λειτουργία το ανακλασίμετρο λειτουργέι ως παλμογράφος και απεικονίζει τις κυματομορφές των πολλαπλών ανακλάσεων μεταξύ της γεννήτριας και του σφάλματος.
 3. Προεντοπισμός σφάλματος με τη μέθοδο ICE (Παλμών Ρεύματος) : Η γεννήτρια υπερτάσεων δημιουργεί ένα τόξο στο σημείο του σφάλματος του καλωδίου το οποίο δημιουργεί ένα οδεύον κύμα μεταξύ του σφάλματος και της γεννήτριας. Το ανακλασίμετρο απεικονίζει την κυματομορφή η οποία αναδεικνύει την απόσταση του σφάλματος του καλωδίου.
 • Ακριβή σημειακό εντοπισμό : Αμέσως μετά τον προεντοπισμό του σφάλματος πραγματοποιείται ο σημειακός εντοπισμός για την κατάδειξη του πραγματικού σημείου του σφάλματος καλωδίου. Η εταιρεία διαθέτει συσκευές ανίχνευσης σημείων εκφόρτισης κρουστικών παλμών που της επιτρέπουν να εντοπίσει το ακριβές σημείο της βλάβης και να προχωρήσει στην άμεση αντικατάστασή του.
 1. Σημειακός εντοπισμός σφάλματος με κρουστική γεννήτρια και μικρόφωνο : Η εκφόρτιση της κρουστικής γεννήτριας στο σημείο του σφάλματος προκαλεί ένα σύντομο έντονο ήχο στο σημείο του σφάλματος. Αυτός ο ήχος μπορεί να ανιχνευτεί με ένα σεισμικό μικρόφωνο, συνδεμένο με κατάλληλο ενισχυτή. Ταυτόχρονα το ρεύμα του εκφορτιζόμενου παλμού παράγει ένα δυνατό μαγνητικό παλμό γύρω από το καλώδιο, που μπορεί να ανιχνευτεί με ένα επαγωγικό πηνίο, ενσωματωμένο στη θήκη του μικροφώνου. Ο δέκτης απεικονίζει συνεχώς τη δύναμη του μαγνητικού πεδίου, καταδεικνύοντας τη διαδρομή του καλωδίου, οδηγώντας τον χειριστή κατευθείαν στο σημείο του σφάλματος.