Συντήρηση- Τεχνική Υποστήριξη-Αποκατάσταση Βλαβών

Συντήρηση- Τεχνική Υποστήριξη-Αποκατάσταση Βλαβών

Η εταιρεία με τη χρήση των πιο προηγμένων οργάνων, διασφαλίζει τόσο την ακριβή διάγνωση των κρίσιμων σημείων και των σφαλμάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όσο και την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Περαιτέρω και έχοντας ως γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους των πελατών της, η εταιρεία μας προάγει τον προληπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με ετήσιες συμβάσεις μετρήσεων, συντήρησης και επισκευής βλαβών, με σκοπό την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα παρέχει :

  • Ηλεκτρικό Έλεγχο και Ασφάλεια : ο περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια των προσώπων, όσο και την προστασία των συσκευών, επιπλέον προλαμβάνουν τα σφάλματα που πάντα κοστίζουν ακριβά.
  • Εντοπισμό Σφαλμάτων Καλωδίων : Ο εντοπισμός των σφαλμάτων των καλωδίων αποτελεί τη σημαντικότερη εργασία που πραγματοποιείται επί των γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύτητα και η ακρίβεια αυτής της εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί τα σφάλματα των καλωδίων προκαλούν διακοπές τροφοδότησης, οι οποίες κοστίζουν τόσο στον καταναλωτή όσο και στον πάροχο. Ο προηγμένος εξοπλισμός της εταιρίας  προσφέρει μεθόδους προεντοπισμού και την ακρίβεια του σημειακού εντοπισμού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο γρήγορος και ακριβής εντοπισμός των σφαλμάτων και άμεση αποκατάστασή του.
  • Έλεγχο και Δοκιμή Καλωδίων:  Η εταιρία πραγματοποιεί δοκιμές καλωδίων ώστε να εκμηδενιστεί η περίπτωση εκδήλωσης βλάβης, με τον έλεγχο της ποιότητας των καλωδίων τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την επισκευή τους, αλλά και με την διάγνωση της πιθανότητας τυχόν βλάβης σε μελλοντική χρήση.